Zmiany w egzaminie na prawo jazdy w 2024 roku!

Od nowego roku nastąpią istotne zmiany w egzaminowaniu kandydatów na kierowców w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Jest to związane z nowym rozporządzeniem ministra infrastruktury z 24 listopada 2023 r.

O wyniki egzaminu dowiesz się na końcu

Pierwszą z najważniejszych zmian od 1 stycznia 2024 r. jest to, że egzaminator nie będzie musiał w trakcie egzaminu informować o popełnionych błędach i o negatywnym wyniku egzaminu. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której egzaminator zdecyduje się przerwać egzamin, w wyniku błędu osoby zdającej, która spowodowała zagrożenie w ruchu drogowym. Podsumowanie błędów i wynik będzie mógł być omawiany na końcu egzaminu.

Przeglądanie nagrań z egzaminu już w WORD

Druga zmiana polega na tym, że ośrodek egzaminowania będzie musiał wyznaczyć miejsce do przeglądania zarejestrowanego przebiegu części praktycznej egzaminu, do których może mieć dostęp między innymi osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi dotyczącej egzaminu.

mObywatel zastąpi dowód tożsamości

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość. Od stycznia jest to również dokument w aplikacji mObywatel , udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu;
egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

Dokumenty i korespondencja w formie elektronicznej

Informacje i dokumenty dotyczące między innymi profilu kandydata na kierowcę lub informację o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie można będzie złożyć, lub przesłać środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zmiany w egzaminach na motocyklach

Dodatkowo rozporządzenie zmienia zasady przeprowadzania egzaminu w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A. Od stycznia egzaminator będzie oceniał wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, którego nie jest kierującym, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową.

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory dokumentów, ale wprowadza okres przejściowy, który określa, że plany egzaminów, listy osób zakwalifikowanych na egzamin, arkusze przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, protokoły egzaminacyjne, karty przeprowadzonych zajęć oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego mogą być sporządzane według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych do dnia 1 lipca 2024 r.