Zielona strefa w Rzeszowie? Które ulicę zostaną zamknięte?

Strefa Czystego Transportu- określenie to w naszych przepisach pojawiło się w 2018 roku i jak na razie jest bardzo mało znane. Strefę Czystego Transportu stosuje się w celu ograniczenia pojazdów emitujących dwutlenek węgla, aby zredukować zanieczyszczenie środowiska. W strefie czystego transportu za darmo mogą wjechać samochody ekologiczne z napędami takimi jak z akumulatorami elektrycznymi, na wodór oraz napędzane CNG i LNG (gaz ziemny). Natomiast pojazdy zanieczyszczające środowisko z napędami takimi jak silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz z instalacją LPG do strefy czystego transportu mogą wjechać tylko za określoną opłatą dla zredukowania emisji smogu, jeśli się nie zapłaci, to kierowcy mogą dostać mandat. Pierwszą w Polsce taką strefę wprowadził Kraków w styczniu 2019 roku na pół roku w ramach testu.

Wobec braku w ustawie o elektromobilności definicji terenu śródmiejskiej zabudowy można przyjąć definicję zastosowaną w objaśnieniach do rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, która określa pojęcie strefy śródmiejskiej dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców jako teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. Strefa śródmiejska może być wyznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta albo w decyzjach o podziale miasta na osiedla.

W Rzeszowie byłoby to Osiedle Śródmieście. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030 proponuje się utworzenie w Rzeszowie Strefy Czystego Transportu, której granice wyznaczają ulice: Mikołaja Kopernika, Kręta, Adama Mickiewicza, Króla Kazimierza i Plac Farny.

Zasadą jest, że do Strefy mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo napędzane gazem ziemnym. Dla udokumentowania tego uprawnienia pojazdy elektryczne i napędzane wodorem oraz napędzane gazem ziemnym są oznaczane specjalną nalepką wydawaną przez Prezydenta Miasta. Od 1 stycznia 2020 r. pojazdy elektryczne i napędzane wodorem zamiast nalepki wyposażane są w odpowiednie tablice rejestracyjne. Samochody wyposażone w tradycyjne silniki spalinowe napędzane benzyną lub olejem napędowym, nie są uprawnione do wjazdu do Strefy, z określonymi w ustawie o elektromobilności wyjątkami – dotyczącymi m.in. autobusów zeroemisyjnymi i szkolnych, pojazdów ratownictwa sanitarnego, policji i innych.

Rada gminy może ustanowić Strefę w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. W uchwale należy oznaczyć m.in. granice Strefy i sposób organizacji ograniczenia wjazdu do niej. Powinna ona określać także dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości swojej treści, np. za pośrednictwem radia, prasy lokalnej czy reklam zewnętrznych.

Granice obszaru Strefy powinny być oznaczone znakami drogowymi, co jest o tyle istotne, że za niezgodny z prawem wjazd do niej kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.

Wjazd do strefy wyznacza znak D-54, a wyjazd znak D-55, które należą do grupy znaków informacyjnych.

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030